Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Predšolska vzgoja SSI

Predšolska vzgoja SSI

Opis programa

Vrsta izobraževanja: srednje strokovno izobraževanje
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok
Način izobraževanja: organizirano skupinsko ali vodeno samostojno izobraževanje

Vzgojitelj predšolskih otrok opravlja dela, ki se nanašajo na skrb in vzgojo predšolskih otrok. Skrbi za celosten razvoj otrok, razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti. Zato se od zaposlenih na tovrstnih delovnih mestih pričakuje dobra splošna in strokovna usposobljenost, ustrezne slušne, gibalne in ročne spretnosti in osebnostne lastnosti. Izobraževalni program omogoča udeležencem osvajanje temeljnih strokovnih znanj, komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin in je namenjen kandidatom, z veseljem do dela z otroki.

Trajanje izobraževanja

Izobraževalni program traja štiri leta, v celoti pa se izvede v največ treh letih. Program je ovrednoten z 240 KT.

Dokončanje programa

Za dokončanje programa mora udeleženec izrednega izobraževanja s pozitivno oceno opraviti:
– splošnoizobraževalne predmete
– obvezne in izbirne strokovne module
– odprti del kurikula
– interesne dejavnosti
– obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom

ter poklicno maturo, ki obsega:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok
– pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
– izpitni nastop in zagovor

Podrobnejše informacije o poklicni maturi lahko najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Stroški izobraževanja

Cena izobraževanja je določena s cenikom izobraževalnih storitev CIK Trebnje za tekoče šolsko leto.

Šolnina vključuje:
– vpisnino
– predavanja, konzultacije in druge z izvedbenim kurikulom predvidene organizacijske oblike pouka
– prvi izpitni poizkus za posamezen del ali celotno programsko enoto
– priprave in izvedba poklicne mature
Stroški izobraževanja se lahko spremenijo na podlagi Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega znanja za vpis v izobraževalni program.

Način plačila: v enkratnem znesku ob vpisu ali v več zaporednih mesečnih obrokih oziroma po izpitih. Pri plačilu v enkratnem znesku  odobrimo 5% popust. Prvi obrok šolnine, ki vključuje tudi vpisnino se poravna na dan vpisa.

Vpisnina, ki jo udeleženec izrednega izobraževanja poravna ob prvem vpisu v program, se v primeru izpisa ne vrača.

Učno gradivo

Udeleženci izrednega izobraževanja za učenje (pripravo na izpite) uporabljajo učbenike, ki se uporabljajo v rednem izobraževanju ter učna gradiva prilagojena izrednemu izobraževanju.

Informacije in prijave:
Kristina Jerič
organizatorka izobraževanja
T: +386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, od 9. do 15. ure
torek, od 11. do 18. ure
petek, od 9. do 14. ure

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
– osnovnošolsko izobraževanje ali
– nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

V program se lahko vpiše tudi, kdor se želi prekvalificirati ali dokvalificirati v vzgojitelja predšolskih otrok.

Prijave in vpis

Informativne prijave za vpis v naslednje šolsko leto zbiramo do 1. septembra, vključitev v program pa je možna tudi med šolskim letom. Kandidati lahko informativno prijavo oddajo v tajništvu zavoda osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. Informativno prijavljeni kandidati so obveščeni o datumu uradnega vpisa.

Postopek vpisa

Ob vpisu je potrebno predložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige
– izpisek iz poročne matične knjige (za poročene žene)
– spričevala ali druga dokazila o predhodno pridobljeni izobrazbi
– dokazilo o plačani vpisnini ali sklep oz. drug dokument podjetja / ustanove / zavoda, da bo poravnalo stroške izobraževanja.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Na CIK Trebnje upoštevamo tudi znanje, ki so ga udeleženci pridobili s predhodnim formalnim ali neformalnim učenjem. Udeleženci, ki želijo uveljavljati predhodno pridobljeno znanje, zaprosijo za priznavanje tovrstnih znanj že pred vpisom in priložijo vsa dokazila, iz katerih je razvidna vsebina in obseg znanja, ki ga uveljavljajo.

Postopek:
1. Izpolnjena Zahteva za priznavanje predhodno pridobljenega znanja z dokazili se odda v tajništvo CIK Trebnje.
2. Komisija za vrednotenje predhodno pridobljenega znanja pregleda vlogo in dokazila in izda Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v izobraževalnem programu.

Na podlagi Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v izobraževalnem programu se ustrezno zmanjša obseg predvidenih predmetnih obveznosti in šolnina.

Izobraževalni program se izvaja na šoli in pri delodajalcih v vrtcu.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih v vrtcu, ki si ga udeleženci izobra ževanja lahko zagotovijo tudi sami.
Praktično usposabljanje pri delodajalcu se evidentira s pomočjo spremljajoče dokumentacije.

Organizacija in izvedba izobraževalnega programa

Organizacija in izvedba izobraževalnega programa poteka v skladu z določili Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur.l.RS št. 8/2008).

Prilagoditve izrednemu izobraževanju so predstavljene v letnem delovnem načrtu zavoda. Izobraževanje se izvaja v tečajni/ modularni obliki, ki omogoča udeležencem lažje prilagajanje službenih in drugih obveznosti izobraževanju. Vsak predmet se začne z uvodnim srečanjem, na katerem učitelj predstavi predmet, cilje predmeta, način dela, naloge, ki naj bi jih opravili udeleženci, pogoje za pristop k izpitu ter načine in oblike ocenjevanja.

Predavanja in druge organizirane oblike izobraževanja potekajo v popoldanskem času, štiri do petkrat tedensko, od 16. do 19.15 ure. Na dan se izvede le en predmet, v tednu pa se izvede več predmetov. Število izvedenih ur za posamezno programsko enoto/ modul se prilagaja skupini (število vpisanih, kakovost predhodnega znanja, interes in zmožnosti udeležencev…) in je določeno z izvedbenim kurikulom za izobraževalni program. Udeleženci, ki se organiziranih oblik izobraževanja ne morejo udeleževati, lahko koristi konzultacije z učitelji, na katere se predhodno prijavijo. Učitelji pri pouku uporabljajo različne, aktivne in dinamične metode in oblike dela, prilagojene izobraževanju odraslim, s katerimi želijo na čim bolj učinkovit način predstaviti uporabnost učnih vsebin.

Po zaključku organiziranega dela izobraževanja se opravi ocenjevanje znanja. Ocenjevanje znanja poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur.l.RS št. 60/2010) in Šolskimi pravili.

Zavod za vsakega udeleženca-ko izrednega izobraževanja oblikuje Osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidene obveznosti.

Izpitni roki

Udeleženci izobraževanja lahko opravljajo izpite v:
– rednih rokih po končanih predavanjih ali drugih organiziranih oblikah izobraževanja
– dodatnih rokih (november, januar, marec, maj, avgust in september)
– izrednih izpitnih rokih, odobrenih na osnovi prošnje udeleženca-ke izobraževanja

Udeleženci izobraževanja se na izpite prijavljajo najkasneje tri delovne dni pred razpisanim izpitnim rokom, od opravljanja izpita pa se lahko odjavijo isti dan, do 11. ure, na telefonsko številko: 07 34 82 100 ali e-naslov info@ciktrebnje.si.

Predmetne obveznosti pri obsežnejših predmetih se lahko opravljajo v delih (kolokvijih), ki pa se morajo izvesti v enem šolskem letu. V kolikor udeleženec-ka izobraževanja enega delnega izpita ne opravi uspešno ali se ga ne udeleži, opravlja izpit v celoti.

KOLEDAR POKLICNE MATURE