Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Dejavnost informiranja in svetovanja

Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene
(DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022)

Trajanje projekta:
17. 6. 2016 – 31. 3. 2022

Partnerji:

V letih 2016 – 2022 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom  na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih  kompetenc. Svetovanje bo v osrednjem delu JV regije izvajal konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto.

Prednostna ciljna skupina so zaposleni (vključno s samozaposlenimi in samozaposlenimi s statusom kmeta), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela.  Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim.

CILJI PROJEKTA:

 • ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
 • s svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc.
 • poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami…) s ciljem povečanja dostopa zaposlenim do VŽU in večje vključenosti v VŽU.

 Vključitev v svetovanje in UVNPZ zaposlenim prinaša številne prednosti:

 • širi njihovo obzorje in omogoča pridobitev novih informacij o možnostih izobraževanja v lokalnem okolju
 • ozavestijo svoja že pridobljena, predvsem neformalna znanja, kompetence, kar jih bo spodbudilo za nadaljnje izobraževanje in zmanjšalo strah pred izgubo zaposlitve,
 • zviša motivacijo za aktivnejše vključevanje v vseživljenjsko učenje,
 • omili strah pred nemočjo, če se bodo znašli na trgu dela kot brezposelne osebe, saj se bodo lažje prilagodili in bodo bolj konkurenčni pri iskanju nove zaposlitve.
 • bolj jasen cilj (kaj si želijo na osebnem ali poklicnem nivoju),
 • podporo pri doseganju ciljev (tudi pridobitvi certifikatov in formalnem izobraževanju),
 • mnenje in potrdilo o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, računalništva, učenja učenja, načrtovanja kariere …), ki jim lahko pomaga pri učinkovitejšem opravljanju nalog na delovnem mestu ali celo napredovanje.

Svetovanje in posledično vključenost zaposlenih v izobraževanje bodo pomembno prispevali k:

 • ohranjanju njihove zaposlitve in/ali povečanju konkurenčnosti na trgu dela (zvišanje izobrazbene ravni,
 • zvišanju splošne izobrazbe s pridobitvijo/nadgradnjo temeljnih kompetenc, pa tudi posodabljanje poklicnih kompetenc),
 • spodbujanju nadaljnjega razvoja kariere (ne le po vertikalni poti ampak tudi horizontalni kot možnost prehajanja med različnimi delovnimi mesti, kar lahko prinaša večje zadovoljstvo in boljšo kakovost dela),
 • izboljšanju materialnega in socialnega položaja (glede na vrsto delovnega mesta, na kakovost dela in delovne razmere pa tudi glede na neformalno vrednotenje novega znanja v delovni organizaciji ipd.)
 • k večji osebni rasti ter boljšemu razumevanju in obvladovanju vsakodnevnih aktivnosti in večjemu vključevanju v družbeno dogajanje.

Vsi našteti vidiki posledično prispevajo k večji produktivnosti dela, ekonomski rasti in tudi k rasti človeškega kapitala regije.

PROJEKTNE NOVICE

Projekt Ambasador učenja, maj 2018           Javno povabilo k oddaji predlogov za Ambasadorja učenja      Obrazec za prijavo

Prednosti svetovanju, poglejte si posnetek, marec 2018
Prispevek o presojanju kakovosti v svetovalnem središču za zaposlene osrednje JV regije, februar 2018
Stojnice znanja, oktober 2017
Poslušaj me, september 2017
Radovedni? – obiščite nas, zagotovo se bo kaj našlo za vas, september 2017
Vabljeni v brezplačne računalniške tečaje na CIK! september 2017
Povabilo k brezplačnemu tečaju Računalniška pismenost za odrasle, julij 2017
Kaj se bo na CIK-u dogajalo jeseni? junij 2017
Na CIK Trebnje brezplačno svetovanje in izobraževanje, maj 2017

Informacije:
Kristina Jerič, svetovalka
T:+386 7 34 82 108
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Evropski strukturni in investicijski skladi

Dejavnost svetovanja je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Izob. znanost in športlogo_zz_enote_jv_regijaess2016