Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Temeljne in poklicne  kompetence  2016-2019 osrednja JV regija

Trajanje projekta:PTPK-09-2016

17. 6. 2016 – 31. 3. 2019

Partnerji:

  • CIK Trebnje – vodja konzorcija
  • RIC Novo mesto
  • Grm Novo mesto – CBT
  • ŠC Novo mesto

Globalizacija, hitro spreminjajoči in negotov trg dela, neskladja med znanjem in spretnostmi, ki so jih odrasli pridobili v času izobraževanja, ter znanjem in spretnostim, ki jih od njih zahtevajo delovna mesta itd. so izzivi današnjega časa, ki pomembno vplivajo na kakovostno osebno, širšo družbeno in ekonomsko rast in razvoj. Splošne, ključne in temeljne zmožnosti omogočajo hitro prilagajanje spremembam, osebno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, starejših od 45 let, ki so nižje izobraženi in usposobljeni, s končano največ poklicno šolo.

V skoraj triletnem obdobju bo tako v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu… Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V projektnem partnerstvu poleg CIK Trebnje, ki je vodja projekta, sodelujejo in nekatere programe izvajajo tudi: RIC Novo mesto, GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma in ŠC Novo mesto.

  • Programi računalniškega in digitalnega opismenjevanja

Polovica sredstev projekta za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s  pomočjo računalnika in spleta.

  • Drugi programi za poklicni in osebni razvoj

V  programih usposabljanja za življenjsko uspešnost in v krajših 50 -urnih tečajih ponujamo odraslim priložnosti za razvoj poklicne kariere, osebnostni razvoj in kakovostnejše življenje.

  • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata

V  programih priprav, ki trajajo do 20 ur ponujamo odraslim priložnosti za obnovitev znanj in kompetenc ter učno pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oz. certifikata.

Vsebina programov RDO in SNIO se lahko v obsegu največ desetih ur prilagaja tudi predznanju in potrebam udeležencev in delodajalcev.

Več o ponudbi brezplačnih izobraževalnih programov v vaši bližini na spletni strani projekta  http://www.kompetence-osjv.si   ali na spletnih straneh projektnih partnerjev:

Vsebina programov RDO in SNIO se lahko v obsegu največ desetih ur prilagaja tudi predznanju in potrebam udeležencev in delodajalcev.

Informacije in prijave:
Sabina Tori Selan, koordinatorka projekta
T: +386 7 34 82 104
E: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 Izob. znanost in šport  ess2016