Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

VGC MARELA

MARELA VEČGENERACIJSKI CENTER DOLENJSKE IN BELE KRAJINEmarela

Trajanje projekta:  1. 1. 2017 – 30. 9. 2021

Partnerji :

Marela Večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine (VGC Marela) bo omogočal različne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, medkulturnega povezovanja in sodelovanja pri oblikovanju nove socialne mreže. Prispeval bo k dvigu kakovosti življenja ter preprečeval zdrs v socialno izključenost in revščino.
VGC Marela je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Del sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti.
Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.

KOLEDAR AKTIVNOSTI:

junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018

februar 2018
januar 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
avgust 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017

Namen VGC Marela:

 • medgeneracijsko in medkulturno povezovanje s premoščanje vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja                    vsi pozabljamo,
 • ustvarjanje prostora za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih,
 • hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.

Cilji projekta:

 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost,
 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe, ki bodo preventivno zastavljeni in bodo                                   preprečevali zdrs v socialno izključenost,
 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine,
 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti.

    Ciljne skupine:

 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
 • družine, v katerih so bile zaznane slabše starševske kompetence,
 • romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • enostarševske družine,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • invalidi.

Aktivnosti:

 • delavnice za razvijanje socialnih veščin,
 • delavnice s področja aktivnega in zdravega staranja,
 • delavnice za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja,
 • delavnice za izboljšanje zaposlitvenih možnosti,
 • delavnice za pridobitev novih veščin in kompetenc,
 • delavnice za kvalitetno preživljanje prostega časa,
 • učna pomoč, učenje slovenščine, računalništva in IKT,
 • podporne skupine za samopomoč, podporne skupine za starše,
 • neformalno druženje in srečevanje
 • počitniško varstvo in mnogo drugih,
 • informiranje in svetovanje.

Informacije in prijave:
Patricija Pavlič, koordinatorka projekta
T: +386 7 34 82 100
E: patricija.pavlic@ciktrebnje.si

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

MDDSZ                                                                               EU ESS