Vaša pot do znanja. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vprašanja in odgovori

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. KAKO IZVEM KDAJ IN KAKO BODO POTEKALA PREDAVANJA?

 • Predavanja potekajo po potrjenem izvedbenem predmetniku in urniku.
 • Urnike pripravljamo praviloma za posamezna četrtletja oz. po sprotnem dogovoru.
 • Predavanja potekajo vsak delovnik od 16.00 do 19.15 ure, ob sobotah pa od 8.00 do 11.15 ure; lahko tudi drugače – po   predhodnem dogovoru med udeleženci izrednega izobraževanja, predavatelji ter strokovnimi delavci zavoda.
 • Predavatelji vodijo evidenco prisotnosti na predavanjih.
 • Pomembnejše informacije kot so urniki, spremembe urnikov, izpitni roki,… bojo posredovani po elektronski pošti, telefonsko, v obliki   SMS, fb in objavljeni na spletni strani https://ciktrebnje.si/preverite-danasnji-urnik
 • Za udeležence izrednega izobraževanja, ki jih je na izobraževanje napotil Zavod RS za zaposlovanje, je obiskovanje predavanj    obvezno. Obrazec Evidenca prisotnosti za pretekli mesec morajo udeleženci oddati v tajništvo v podpis najkasneje do 1. delovnega   dne v naslednjem mesecu.
 • Za uspešnejšo pripravo na izpit je obiskovanje predavanj priporočljivo.
 • Pri praktičnem pouku je potrebno uspešno opraviti vse vaje, naloge in drugo delo, predvideno za izpolnitev obveznosti pri    posamezni programski enoti, kar je navedeno tudi v vodilih udeležencu-ki izrednega izobraževanja k posamezni programski enoti.
 • Udeleženci izrednega izobraževanja, ki se rednih predavanj ne morete udeležiti, lahko koristite konzultacije – govorilne ure, ki jih    imajo predavatelji praviloma vsak 2. mesec, in sicer novembra, januarja, marca, maja (v skladu z LDN) oziroma po dogovoru (glejte razpored “Mesečni roki za konzultacije in izpite”, objavljen tudi na spletni strani https://ciktrebnje.si/). Nanje se prijavite s “Prijavnica za konzultacije” najmanj 7 delovnih dni pred konzultacijami, odjavite pa se lahko isti dan, do 11. ure na e-naslov: info@ciktrebnje.si ali  kristina.jeric@ciktrebnje.si

2. KAKO LAHKO OPRAVLJAM IZPITE IN KAKO SE NANJE PRIJAVIM?

Izpite lahko opravljate:

na rednih rokih – po končanih predavanjih pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu,

na dodatnih rokih – vsak predavatelj ima roke po razporedu vsak 2. mesec v šolskem letu: november, januar, marec, maj, avgust ali september (glej razpored “Mesečni roki za konzultacije in izpite”, objavljen tudi na spletni strani https://ciktrebnje.si/),

na izrednih rokih – izven razpisanih rokov lahko opravljate izpite iz utemeljenih razlogov le na osnovi odobrene pisne vloge in ob dodatnem plačilu po ceniku,

v izobraževanju odraslih se tretje in nadaljnje opravljanje končnega izpita opravlja pred šolsko izpitno komisijo (Uradni list RS, št. 60/2010, čl. 27).

 • K vsakemu izpitu se prijavite najkasneje 3 delovne dni pred izpitnim rokom s pravilno izpolnjeno prijavnico (dobite jo v tajništvu CIK-a, poleg nabiralnika za prijave v I. nadstropju, na spletni strani CIK-a https://ciktrebnje.si), ki jo oddate v nabiralniku za prijave (v I. nadstropju) ali v tajništvu oziroma jo pošljete po pošti, faxu ali elektronski pošti info@ciktrebnje.si ali kristina.jeric@ciktrebnje.si
 • Po telefonu prijav ne sprejemamo.
 • Ob prijavi na katerikoli izpit morate imeti poravnane vse finančne obveznosti.
 • Odjave od izpita sprejemamo na dan izpita do 11. ure. V primeru, da se ne odjavite pravočasno oziroma ne pristopite k izpitu, morate plačati neudeležbo oz. nepravočasno odjavo od izpita po ceniku.
 • Za izpitne rezultate pokličite v tajništvo CIK-a na telefonsko številko 07 34 82 100.
 • Ocenjevanje poteka po Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in v skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja CIK-a za šolsko leto 2016/2017.

3. ALI UČNO GRADIVO DOBIM NA PREDAVANJIH?

 • Za učenje uporabljate učna gradiva, ki se uporabljajo v rednih programih za dijake ter prilagojena gradiva (učni listi, ki jih posredujejo predavatelji).
 • V tajništvu so na voljo pisne informacije o predmetih oz. modulih (vodila udeležencu-ki izrednega izobraževanja), ki jih pripravijo predavatelji in vsebujejo: vsebino predmeta, temeljne cilje, dodatne aktivnosti, ki se zahtevajo od udeležencev izrednega izobraževanja (seminarske naloge, izdelki), načine preverjanja in ocenjevanja znanja, vprašanja za pripravo na izpit, priporočljivo učno gradivo, urnik konzultacij, izpitne roke, kontakt predavatelja…).
 • Gradivo (učne liste, vaje,…), ki se razmnožuje na CIK-u, plačate po veljavnem ceniku.

4. KOLIKO ZNAŠA ŠOLNINA IN KAKO PLAČUJEM DRUGE OBVEZNOSTI?

 • Stroški izobraževanja za posamezen izobraževalni program so  določeni s cenikom CIK-a Trebnje oz. so navedeni v Pogodbi o medsebojnih obveznostih v izrednem izobraževanju za tekoče leto.
 • Ob prvem vpisu v katerikoli program SPI, PTI ali SSI plačate vpisnino, ki se v primeru izpisa ali prekinitve izobraževanja ne vrača.
 • Stroški izobraževanja za posamezno šolsko leto vključujejo predavanja, vaje, konzultacije in prvi izpitni poizkus za posamezno programsko enoto in velja 12 mesecev (glejte pogodbo).
 • V zadnjem letu šolanja imate 6 mesečni absolventski staž, ki je vključen v šolnino in se določi z Osebnim izobraževalnim načrtom.
 • Stroške za popravne izpite, izpite namenjene zviševanju ocen, materialne stroške praktičnega izobraževanja, nepravočasne odjave od izpita, opravljanje izpita v izrednem roku ali izpit pred komisijo plačate ob prijavi k izpitu (najkasneje 3 delovne dni pred izpitnim rokom) po ceniku CIK-a Trebnje.
 • Posebej plačate stroške poklicne mature oziroma zaključnega izpita.
 • CIK si pridržuje pravico, da poviša šolnino med šolskim letom v primeru večjega porasta stroškov, o čemer so udeleženci obveščeni najmanj mesec dni pred uveljavitvijo novega cenika.
 • Vse stroške izobraževanja (šolnina, popravni izpiti, gradiva…) poravnate s položnico v enkratnem znesku ali v mesečnih obrokih, lahko tudi preko trajnika.

5. KATERE SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IZVAJATE?

– srednje poklicno izobraževanje: administrator, gastronomske in hotelske storitve, trgovec

– poklicno-tehniško izobraževanje: ekonomski tehnik, gastronomija

– srednje strokovno izobraževanje: ekonomski tehnik, predšolska vzgoja

6. KATERI SO POGOJI ZA VPIS?

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor izpolnjuje vpisne pogoje, predvidene z izobraževalnim programom; uspešno končano najmanj:

– osnovnošolsko izobraževanje,

– ali ustrezno nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih,

– in/ali ostali pogoji, predvideni z izobraževalnim programom.

7. KDAJ POTEKAJO PRIJAVE IN VPIS?

Informativne prijave za vpis v naslednje šolsko leto zbiramo do 1. septembra, vključitev v program pa je možna tudi med šolskom letom. Kandidati lahko informativno prijavo oddajo v tajništvu zavoda osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte info@ciktrebnje.si. Informativno prijavljeni kandidati so obveščeni o datumu uradnega vpisa.

8. KAKŠEN JE POSTOPEK VPISA?

Ob vpisu je potrebno predložiti:

– izvirnike spričeval ali Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja, če smo Vam ga že izdali,
– izpisek iz rojstne matične knjige, izpisek iz poročne matične knjige (za poročene žene),
– osebno izkaznico ali potni list (EMŠO),
– davčno številko,

dokazilo o plačani vpisnini ali sklep oz. drug dokument plačnika (podjetja, ustanove, zavoda,…) z davčno številko in naslovom, ki bo poravnal stroške izobraževanja, v kolikor ne boste samoplačnik.

9. KOLIKO ČASA TRAJA IZOBRAŽEVANJE?

Izobraževanje traja dve, tri ali štiri leta, lahko pa tudi manj ( odvisno od predhodno pridobljenega znanja) in izobraževalnega programa, v katerega se vpisujete.

10. KAKŠEN JE POSTOPEK PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA?

Postopek priznavanja formalno oziroma neformalno pridobljenega znanja je opredeljen s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ter s Šolskimi pravili (https://ciktrebnje.si).

Na CIK Trebnje upoštevamo znanje, ki so ga udeleženci pridobili s predhodnim formalnim ali neformalnim izobraževanjem oz. učenjem. Udeleženci, ki želijo uveljavljati predhodno pridobljeno znanje, zaprosijo za priznavanje tovrstnih znanj že pred vpisom in priložijo vsa dokazila, iz katerih je razvidna vsebina in obseg znanja, ki ga uveljavljajo.

Postopek:

1. Izpolnjena Zahteva za priznanje predhodno pridobljenega znanja z dokazili oddate v tajništvu CIK-a Trebnje.
2. Komisija za vrednotenje predhodno pridobljenega znanja pregleda vlogo in dokazila ter izda Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja.

Na podlagi Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega znanja se ustrezno zmanjša obseg predvidenih obveznosti po izobraževalnem programu in šolnina.

11. KATERI SO POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA?

Za dokončanje programa mora udeleženec izrednega izobraževanja s pozitivno oceno opraviti:

– splošno izobraževalne predmete
– obvezne strokovne module
– izbirne strokovne module
– odprti del kurikula

ter:

– vse interesne dejavnosti
– obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
– zaključni izpit (v programih srednjega poklicnega izobraževanja)
ali poklicno maturo (v programih poklicno-tehniškega in srednjega strokovnega izobraževanja)

12. KAKŠNI SO STROŠKI IZOBRAŽEVANJA?

Cena izobraževanja je določena s cenikom izobraževalnih storitev Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje za tekoče šolsko leto.

Način plačila: v enkratnem znesku ali v zaporednih mesečnih obrokih.

Vpisnina, ki jo udeleženec izrednega izobraževanja poravna ob prvem vpisu v program, se v primeru izpisa ali prekinitve ne vrača.

13. KATERO UČNO GRADIVO SE UPORABLJA ZA UČENJE?

Udeleženci izrednega izobraževanja za učenje (pripravo na izpite) uporabljajo učbenike, ki se uporabljajo v rednem izobraževanju ter učna gradiva prilagojena izrednemu izobraževanju.

14. KAKŠNA JE ORGANIZACIJA IN KAKO SE IZVEDE IZOBRAŽEVALNI PROCES?

Organizacija in izvedba izobraževalnega programa poteka v skladu z določili Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur.l.RS št. 8/2008). Prilagoditve izobraževanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju so predstavljene v letnem delovnem načrtu zavoda (https://ciktrebnje.si).

Izobraževanje se izvaja v tečajni oz. modularni obliki, ki omogoča udeležencem lažje prilagajanje službenih in drugih obveznosti izobraževanju. Vsaka programska enota (predmet, strokovni modul) se začne z uvodnim srečanjem, na katerem učitelj predstavi programsko enoto, cilje, vsebine, način dela, naloge, ki naj bi jih opravili udeleženci, pogoje za pristop k izpitu ter načine in oblike ocenjevanja.

Predavanja in druge organizirane oblike izobraževanja potekajo v popoldanskem času, štiri do petkrat tedensko, od 16. do 19.15 ure. Na dan se izvede le ena programska enota, v tednu pa se jih izvede več. Število izvedenih ur za posamezno programsko enoto se prilagaja skupini ( število vpisanih, kakovost predhodnega znanja, interes in zmožnosti udeležencev…) in je določeno i izvedbenim kurikulom za izobraževalni program.

Učitelji pri pouku uporabljajo različne aktivne in dinamične metode in oblike dela, prilagojene odraslim, s katerimi želijo na čim bolj učinkovit način predstaviti uporabnost učnih vsebin. Po zaključku organiziranega dela izobraževanja se opravi ocenjevanje znanja. Ocenjevanje znanja poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur.l.RS št. 60/2010) in Šolskimi pravili ocenjevanja CIK Trebnje 2016/2017.

Zavod za vsakega udeleženca-ko izrednega izobraževanja oblikuje Osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidenih obveznosti.

15. ALI Z VPISOM DOBIM STATUS UDELEŽENCA IZOBRAŽEVANJA?

Udeleženci, mlajši od 27 let, z  vpisom v program osnovna šola za odrasle, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja pridobijo status udeleženca v izobraževanju odraslih ter iz tega naslova pravice do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonodajo, ki ureja zdravstveno varstvo in zavarovanje ter v skladu s predpisi in zakonodajo druge ugodnosti in pravice (opravljanje začasnega dela preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela – študentski servis …). Udeleženci izobraževanja odraslih morajo pri tem izpolnjevati še druge pogoje (ne smejo biti v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na ZRSZ kot brezposelne osebe oz. se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti …).

Status udeleženca v izobraževanju preneha, ko  udeleženec zaključi izobraževanje, se izpiše oz. ne izpolnjuje katerega od pogojev, s katerimi pridobi pravico za pridobitev statusa.

Trebnje, september 2016